faktycznie, powód

„koszty wynikające z obsługi tych abonentów coraz większe (między innymi: …

obsługa telefonicznych, elektronicznych i pisemnych skarg i wniosków abonentów

w związku z wysłanymi zawiadomieniami)”